PLATE HEAT EXCHANGER เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

Plate Heat Exchanger  สำหรับงานอุตสาหกรรม


PLATE HEAT EXCHANGER


Plate Heat Exchanger คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ซึ่งถูกนำมาใช้งานในด้านให้ความร้อน ทำความเย็น และการนำความร้อนกลับมาใช้งานอีก โดยใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้


  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซ
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • ระบบปรับอากาศ HVAC

สำหรับเครื่องแลกเปลี่นความร้อนแบบแผ่น Plate Heat Exchanger จะประกอบไปด้วยชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเป็นลอนวางเรียงขนานกันเป็นชุด โดยที่ชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกประกอบระหว่าง เฟรมหน้า และเฟรมอัด แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง มีพื้นที่ผิวเป็นคลื่นจะมีปะเก็น อยู่รอบแผ่น ซึ่งปะเก็นจะทำหน้าที่ป้องกันการรั่วออกและบังคับทิศทางการไหลของของไหล Plate Heat Exchanger เป็นตัวกลางในการกั้นระหว่างของเหลวทั้งสองชนิดที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกัน

 

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด ผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป ให้บริการการออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ยาและเวชภัณฑ์ มีบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง ทั้งนี้ยังบริการออกแบบและติดตั้งไลน์ผลิต อาหารและเครื่องดื่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *